| | | |

Suositus perusopetuksen kuvataideopetuksen määrärahoista, materiaaleista, välineistä ja opettajan asiantuntemuksesta

Suositus perusopetuksen kuvataideopetuksessa käytettävistä oppilaskohtaisista määrärahoista, materiaaleista, välineistä ja opettajan asiantuntemuksesta

Suositus PD-versiona tässä: Suositus peruskoulun oppilaskohtainen määräraha, materiaalit ja asiantuntijuus

 

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja. (OPS 2016)

Eri puolilla Suomea opiskelevilla peruskoululaisilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet saada riittävän monipuolista ja opetussuunnitelman tavoitteet täyttävää, laadukasta kuvataiteen opetusta. Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus huolehtia siitä, että kuvataideopetuksessa on käytettävissä asianmukaiset materiaalit ja välineet. Opetuksen järjestäjän tulee myös kuunnella hankinnoissa asiantuntijaa eli koulun kuvataideopettajaa. Kelpoinen kuvataideopettaja tietää parhaiten millaisia tehtäviä hänen tulee teettää, ja mitä välineitä ja materiaaleja hän tarvitsee opetuksen toteuttamiseksi

Tekemänsä valtakunnallisen kyselyn pohjalta Kuvataideopettajat ry on laatinut seuraavat suositukset:

Määrärahat

Kyselyn mukaan eri koulujen käytettävissä olevien määrärahojen keskiarvo on 12,00 € / oppilas / 2 vuosiviikkotuntia. Lisäksi mahdollisille lyhytkursseille on osoitettu erikseen rahaa. Kuvataideopettajat ry:n arvion mukaan tämä oppilas-kohtainen määräraha mahdollistaa riittävän monipuolisen ja tasokkaan opetuksen järjestämisen, mikäli laitehankinnat, kuten kamerat, tabletit ja vastaavat, hankitaan opetuksen järjestäjän muusta budjetista.

 Materiaalit

Materiaaleissa tulee panostaa laatuun. Konttoritarvikemyyjien tarjoamat taidetarvikkeet eivät usein vastaa laadultaan tai ominaisuuksiltaan kuvataiteen opetuksen vaatimuksia. Heikkolaatuiset ja virheelliset tuotteet aiheuttavat oppilaiden työskentelyssä epäonnistumisia. Kuvataiteen opettajan tulee voida tilata opetukseen soveltuvia välineitä myös asianmukaisia taidetarvikkeita myyviltä toimittajilta, mikäli opetuksen järjestäjän valitsemalla tavarantoimittajalla ei ole tarjolla kuvataideopetukseen sopivia tuotteita.

 Välineet

Opetusvälineiden ja -varustelun tulee vastata nykypäivän visuaalisen kulttuurin opetuksen vaatimuksia. Erityisesti uuden opetussuunnitelman näkökulmasta keskeiset tvt-taidot vaativat riittävää laitekantaa ja oikeanlaisia tietokoneohjelmia myös kuvataiteessa. Halvimmat ohjelmat ja ilmaisohjelmat eivät aina sisällä sellaisia ominaisuuksia, joilla oppilas voi opiskella hyödyllisiä ja opetussuunnitelman mukaisia taitoja ja syventää digiosaamistaan. Pitkällä tähtäimellä laadukkaat välineet ja ohjelmat tulevat myös taloudellisesti kannattavammaksi.

Asiantuntijuus

Opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen riippuu siitä, että kuvataidetta opettavalla opettajalla on aineen opettajan kelpoisuus ja riittävät edellytykset monipuolisen opetuksen toteuttamiseen. Kuvataiteen opetus perustuu oppilaiden omakohtaiseen työskentelyyn ja tekemisen kautta oppimiseen. Opetussuunnitelman mukaisessa kuvataideopetuksessa visuaalista kulttuuria lähestytään monesta eri näkökulmasta. Oppilaiden pitää päästä tekemään monipuolisilla ja laadukkailla välineillä ja materiaaleilla. Kuvataiteenopetuksen tulee sisältää mm. piirtämistä ja maalaamista eri tekniikoin, kuvanveistoa ja muotoilua, grafiikkaa, valokuvaa sekä työskentelyä eri medioilla.

 

9.3.2018 Kuvataideopettajat ry

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia