1§                 

Yhdistyksen nimi on Kuvataideopettajat KUVIS ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Bildkonstlärarna KUVIS rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

2§                 

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea, kehittää ja vahvistaa kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin opetusta ja niitä opettavien opettajien asemaa suomalaisessa koulujärjestelmässä.

Yhdistys valvoo jäsentensä koulutuksellisia ja ammatillisia etuja sekä edistää ammattikunnan ja kuvataideopetuksen- ja kasvatuksen yhteisiä pyrkimyksiä.

3§                 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus- ja kokoustilaisuuksia, opintomatkoja ja näyttelyitä sekä harjoittaa julkaisu-, tiedotus-, kehittämis- ja kansainvälistä toimintaa. Yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin opetuksen ja koulutuksen edistämiseksi.

Yhdistys edustaa jäseniään alaan liittyvässä yhteistyössä ja muissa ammatillisissa yhteenliittymissä, sekä myöntää taidekasvatusta koskevia ja edistäviä apurahoja ja muita tunnustuksia. Yhdistys tekee yhteistyötä taidekasvatuksen alan alueellisten ja valtakunnallisten yhteisöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä asianomaiset luvat saatuaan.

4§                 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä kuvataideopetuksen tai taidekasvatuksen tutkinnon suorittaneet tai alalla työskentelevät muunkin kuvataideopetuksen tai visuaalisen kulttuurin opettajan kelpoisuusehtojen mukaisen tutkinnon tai opinnot suorittaneet henkilöt sekä opiskelijajäseniksi alan opiskelijat.

Yhdistys voi myös ottaa kannatusjäseniä ja kutsua kunniajäseniä. Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta.

Varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenet kutsuu hallitus.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

5§                 

Varsinaiset-, opiskelija- ja kannatusjäsenet ovat vuosittain velvollisia maksamaan yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous erikseen kullekin jäsenryhmälle tilikaudeksi kerrallaan. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

6§                 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

7§                 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§                 

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran vuodessa ja tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, opiskelijajäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§                 

Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin julkaistaan yhdistyksen www -sivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta ja vähintään seitsemän päivää ennen ylimääräistä kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio kuluvalle tilikaudelle, sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle tilikaudelle
 8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuosikokousten väliseksi toimikaudeksi
 9. päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle jäsenet sääntöjen §12 mukaisesti
 10. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja kummallekin yksi henkilökohtainen varahenkilö seuraavalle tilikaudelle
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§               

Yhdistyksen asioita toimeenpanee, hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6), seitsemän (7) tai kahdeksan (8) varsinaista ja nollasta (0) kahdeksaan (8) varajäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi alkaa välittömästi kokouksen päätyttyä ja kestää kaksi vuosikokousten välistä vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, tarvittaessa kaksi, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätös-valtainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet toimikaudeksi valituista muista hallituksen jäsenistä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. edistää, toimeenpanna ja valvoa yhdistyksen toimintaa
 2. hoitaa yhdistyksen taloutta
 3. ottaa palvelukseen yhdistyksen työntekijät ja määrätä heidän palkkansa ja tehtävänsä
 4. asettaa tarvittaessa toimikuntia tai työryhmiä ja määrätä niiden tehtävät sekä valita niihin jäsenet
 5. hoitaa muut sille kuuluvat tehtävät

13 §              

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä henkilö, kukin yksin.

14 §              

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnan suunnittelu seuraa kalenterivuotta.

15§

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos sääntömuutosta kannattaa vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

16§               

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa sekä että vähintään 3/4 enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jääneet varat luovutetaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen.