| | |

Lukiodiplomiselvityksen suuntana tulevaisuus

Opetus- ja kulttuuriministeriölle luovutettussa Lukiodiplomi 2020 -selvityksessä (Marko Borodavkin, Reima Härkönen, Kaisa Tikka. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:34) annetaan lukuisia suosituksia mm. siitä, että lukion opetussuunnitelman perusteet -asiakirjassa määriteltyjen taito- ja taideaineiden lukiodiplomit tulisivat kaikkia lukiokoulutuksen järjestäjiä velvoittaviksi. Näitä oppiaineita ovat kuvataide, liikunta ja musiikki. Lisäksi esitetään, että opiskelija voisi sisällyttää lukiodiplominäytön ylioppilastutkintoonsa ja siten korvata yhden yo-kokeen. Selvityksen johtopäätökset pyrkivät edistämään taide- ja taitoaineille ominaisia tiedon tuottamisen tapoja uudistuneessa lukiokoulutuksessa, tehden niitä yhdenvertaisia nykyisin ylioppilastutkintoon sisältyvien oppiaineiden tiedon tuottamisen tapojen kanssa.

Kuvataideopettajat KUVIS ry on tyytyväinen selvityksen toimenpide-ehdotuksiin ja pitää niitä merkittävinä. Erityisesti KUVIS ry haluaa korostaa selvityksessä ehdotettujen muutosten edistävän taideaineille ominaista tiedon tuottamisen tapaa ja nostavan taideaineiden ja niissä suoritettavien lukiodiplomien asemaa yhdenvertaiseksi ylioppilastutkintoon sisältyvien oppiaineiden kanssa. Näemme tämän ensimmäisenä askeleena, joka täytyy ottaa, jotta kaikkien taiteenalojen osaaminen ja tiedon tuottamisen tavat tulevat tulevaisuuden lukiokoulutuksessa tunnustetuiksi.

KUVIS ry painottaa lukiodiplomien arvioinnin kehittämistä entistä yhdenmukaisemmaksi. Kuvataiteen lukiodiplomin arvioinnin nykytilanne on varsin hyvä ja luo pohjan valtakunnalliselle ja vertailukelpoiselle arvioinnille. Arviointityön uudistus tulee toteuttaa Opetushallituksen johdolla yhteistyössä korkeakoulujen, eri ainejärjestöjen, lukiokoulutuksen järjestäjien ja lukioiden kanssa, tällöin arvioinnista tulisi mahdollisimman vertailukelpoista ja myös lukiodiplomien hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa mahdollistuisi nykyistä paremmin.

Kuvataideopettajat KUVIS ry kannattaa lukiodiplomien ottamista osaksi yo-tutkintoa. Kuvataiteen lukiodiplomissa vaaditaan taiteellisen ajattelun lisäksi kykyä ymmärtää oma työ ja ilmiö jota se käsittelee, osana laajempaa kokonaisuutta. Lisäksi portfoliossa vaaditaan realistista itsereflektiota, jota taitoa tarvitaan sekä korkeakouluopinnoissa että työelämässä. Tällaisia taitoja hyvä, tasapainoinen ja sivistynyt ihminen on päässyt harjaannuttamaan lukio-opinnoissaan. Näemme tärkeänä, että opiskelijan osaaminen tunnustetaan myös taideaineiden osalta. Lukiodiplomin liittäminen osaksi yo-tutkintoa olisi luonteva osoitus laaja-alaisuuden asemasta yleissivistävässä lukiossa. Selvityksen perustelut nimenomaan kuvataiteen, musiikin ja liikunnan diplomien sisällyttämisestä osaksi yo-tutkintoa ovat mielestämme relevantit.

Kuvataideopettajat KUVIS ry kannattaa lukiodiplomien hyödyntämistä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa arvosanan perusteella tai esimerkiksi lukiodiplomityön sisällyttämistä yhdeksi ennakkotehtäväksi. Tämä edellyttää että korkeakouluille tulee tarjota nykyistä enemmän tietoa koko lukiodiplomijärjestelmästä. Kehittämistyö tulee toteuttaa yhteistyössä korkeakoulujen ja lukioiden kanssa, jotta tämä palvelisi opiskelijan siirtymistä korkeakouluopintoihin. 

Kuvataideopettajat KUVIS ry haluaa varmistaa ettei etä/verkko-opetuksen mahdollisuutta hyödynnetä taloudellisista syistä ilman pedagogisia perusteluja. Kuvataiteen oppiaineen luonteen vuoksi lukiodiplomien pohjaopintojaksot tulee suorittaa lähiopetuksena. Lähiopetuksessa opitaan diplomin suorittamisen kannalta välttämättömiä työ- ja toimintatapoja. Vain erittäin painavista saavutettavuuteen liittyvistä syistä voidaan hyödyntää verkko-/virtuaaliopetuksen ratkaisuja. Lukiodiplomiopintojakson sisällyttäminen koulun lukujärjestykseen omaksi opintojaksokseen tukee opiskelijan tasavertaista mahdollisuutta suorittaa lukiodiplomi opintojensa aikana.

Kaiken kaikkiaan lukiodiplomiselvityksen suunta on mielestämme oikea ja kannatettava. Taideaineiden tunteja toisella asteella on järjestelmällisesti vähennetty, joten lukiodiplomien liittäminen osaksi yo-tutkintoa olisi tervetullut korjausliike yleissivistävälle lukiolle. 

Kuvataideopettajat KUVIS ry on jo pitkään puhunut lukiodiplomien puolesta ja tuonut esille niiden merkittävyyden opiskelijoille ja yleissivistävälle lukiolle. On aika sille, että lukiodiplomeita lähdetään kehittämään kaikkia opetuksen järjestäjiä velvoittaviksi ja osaksi yo-tutkintoa.

Helsingissä 12.3.2021

Kuvataideopettajat KUVIS ry:n hallituksen puolesta 

Katja Uksila, puheenjohtaja

Reetta Nisonen, hallituksen jäsen

Kuvituskuvana Dora Kittilän Kahdeksantoista, lukiodplomiin kuulunut teos vuodelta 2018.

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia