| | | |

Vetoomus: Lukiodiplomi osaksi ylioppilaskoetta ja -tutkintoa

ARVOISA KANSANEDUSTAJA !

Päätät kohta laista ylioppilastutkinnoksi.  Vetoamme Sinuun vielä kerran: Nyt on aika päättää nostaa lukiodiplomit osaksi ylioppilastutkintoa.

Opetushallituksen edu.fi-verkkosivuilla lukiodiplomista todetaan näin: ”Lukiodiplomit ovat lukion yleissivistävän koulutustehtävän mukaista toimintaa. Lukiodiplomi tarjoaa lukion opiskelijalle mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan eri aineissa ja aineryhmissä. Lukiodiplomeita voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa.  … Lukiodiplomien järjestäminen on lukioille vapaaehtoista, samoin niiden suorittaminen opiskelijoille.”

Kuvataideopettajat ry esittää, että lukiodiplomin asema vahvistettaisiin ylioppiastutkintoa koskevassa laissa siten, että lukiodiplomin suorittaminen vastaa yhtä ylioppilastutkinnon koetta.

Tuoreen lukiolain mukaan ”Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.”

Perustelemme muutosta tarpeella virallistaa lukiodiplomi tasa-arvoisena lukio-opintojen näyttönä näin:

 1. Jokaisella lukion opiskelijalla tulee olla oikeus osoittaa lukioaikaista osaamistaan ja omaa harrastuneisuuttaan myös niissä oppiaineissa, joita ei ole ollut mahdollista suorittaa ylioppilastutkintoon kuuluvina kokeina.
  • Lukiodiplomin aseman vahvistamisella toteutetaan lukiokoulutuksen perustehtävän toteutumista: jokaisen omien vahvuuksien pohjalle rakentuvaa kasvua hyviksi, sivistyneiksi ja aktiivisiksi ihmisiksi.
 1. Taide- ja taitoaineille ominaiset tiedon tuottamisen tavat tulee nähdä uudistuneessa lukiokoulutuksessa yhdenvertaisina ylioppilastutkintoon sisältyvien oppiaineiden tiedontuottamisen kanssa.
  • Jokaisella lukion opiskelijalla tulee olla oikeus suorittaa lukiodiplomi riippumatta siitä, missä lukiossa hän opiskelee. Jos lukiodiplomin suorittaminen on jatkossakin lukioille vapaaehtoista, lisääntyy lukio-opiskelijoiden keskinäinen alueellinen ja sosio-ekonominen epätasa-arvo entisestään.  Lukio-opiskelun mahdollistamat tiedot, taidot ja valmiudet – parhaat mahdolliset tulevaisuuden eväät ­– saa vain osa lukio-opiskelijoista.
 1. Kun lukiodiplomi on tasavertainen tapa antaa näyttö osaamisesta, tehdään samalla näkyväksi tämän päivän oppimiskäsitysten monipuolisuus. Lukiodiplomeissa tietoa tutkitaan, sovelletaan ja tuotetaan samaan tapaan kuin korkeakouluopinnoissa.
  • Itsenäisesti sekä opiskelijan itsensä määrittelemiin tavoitteisiin ja työ- ja ajankäyttösuunnitelmaan pohjautuva lukiodiplomi valmentaa erinomaisesti jatko-opintoihin.
 1. Juuri vahvistetun lukiolainsäädännön varjopuolena on tilanne, jossa lukio-opiskelijat keskittyvät entistä enemmän opiskelemaan vain niitä oppiaineita, jotka ovat mukana ylioppilaskirjoituksissa ja joita opiskelemalla taataan varmimmin jatko-opiskelupaikka korkea-asteelle.
  • Suomella ei ole varaa yleissivistyksen kapenemiseen globaalissa markkinataloudessa, jossa työ ja tuotanto muuttuvat kiivasta tahtia, ja jossa laaja-alainen yleissivistys, kulttuurinen osaaminen ja luovuus ovat tulevaisuuden sekä kansallisia että yksilöllisiä menestymisen ehtoja.

Toteutuessaan lukiodiplomien aseman vahvistaminen on lukiouudistuksen kauaskantoisin ja koulutushistoriallisesti merkittävin saavutus. Sen toteutumiseen tarvitaan nyt laajan sivistyskäsityksen omaavia kansanedustajia.

Helsingissä 30.10.2018 Kuvataideopettajat ry                       

Anna Suhonen, puheenjohtaja

Erja Väyrynen, toiminnanjohta

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI

Dora-Kittilä-Kahdeksantoista-kuva-ja-portfolioArtikkelin kuvituskuva on  kuvataiteen lukiodiplomin teos keväältä 2018.

Työn nimi on Kahdeksantoista. Diplomin tekijä on Dora Kittilä, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiosta, keväällä 2018.

”Tässä teos ja portfolio esillä yhdessä. Dora kuvaa nuoren elämää muotokuvaperinteen kautta, tyylitteli maalauksiin valokuvien pohjalta oman mummonsa, äitinsä ja itsensä saman ikäisenä. Portfolio on  koottu vanhaan valokuva-albumiin”  kertoo kuvataideopettaja Virve Viita (kuvien kuvaaja).

Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu kahdesta osasta: portfoliosta ja teoksesta.
Opetushallitus antaa vuosittain tehtävävaihtoehdot, joista opiskelija valitsee yhden.
Opiskelija toteuttaa kuvataiteen teoksen valitsemallaan kuvataiteen ilmaisutavalla.
Teoksen ideoinnin, suunnittelun ja toteutuksen tulee olla opiskelijan tekemä.
Opiskelija valitsee ilmaisukeinot, materiaalit ja tekniikat asettamiensa tavoitteiden
ja tehtävänannon pohjalta. Teoksen visuaaliseen muotoon vaikuttaa opiskelijan
valitsema näkökulma ja toteutustapa sekä mahdollinen tehtävänannon rajaus.
Tehtävänannosta riippuen teoksen voi toteuttaa perinteisen kuvataiteen, valokuvan,
graafisen suunnittelun, muotoilun, ympäristön suunnittelun, arkkitehtuurin ja
nykytaiteen keinoin tai niitä yhdistellen. Nykytaiteelle ominaiseen tapaan teos voi
vedota näköaistin lisäksi myös muihin aisteihin. Teos voi olla esimerkiksi instal-
laatio, performanssi, media-, yhteisötaide- tai ympäristötaideteos. Visuaalisuuden
lisäksi myös ääni, liike, tanssi, laulu, sanat ja käsitteet voivat olla osa taideteosta.
Kuvataiteen portfolio sisältää
1) Luonnoksia, kokeiluja ja tutkielmia työskentelyn eri vaiheista
2) Kuvausta työskentelyn etenemisestä ja mahdollisista muutoksista
3) Kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin tuntemus: Kirjallista pohdintaa ja kuva-
materiaalia työskentelyyn vaikuttaneesta kuvataiteesta ja/tai visuaalisesta kult-
tuurista
4) Työskentelyprosessin ja teoksen itsearviointia
5) Lähdeluettelon, jossa on tiedot kaikista tekijän käyttämistä painetuista, paina-
mattomista ja elektronisista lähteistä
6) Työ- ja ajankäyttösuunnitelman
(Lähde: OPH Määräykset ja ohjeet 2016:6)

Lukiodiplomeista lisää täällä edu.fi

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia