”Lukiouudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.”

OKM:n kärkihankekokonaisuuteen kuuluvasta uudistuksesta lisää täällä: http://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM046:00/2017

hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain   muuttamisesta asiaan annoimme lausunnon: Kuvataideopettajat ry lausunto #uusilukio 2018

LAUSUNTOMME KESKEINEN SISÄLTÖ ON:

  •  Aineryhmän nimi tulee muuttaa taide- ja taitoaineet  perusopetuksen mallin mukaisesti

Sama nimi kuin peruskoulussa

  • Lukiodiplomien aseman vakiinnuttaminen ja vahvistaminen tulee olla mahdollista uuden lukiolain puitteissa.

Lukiouudistuksella halutaan varmistaa laaja yleissivistys ja jatko opintovalmiudet. Siksi taide- ja taitoaineissa suoritetuille lukio-opinnoille ja lukiodiplomeille tulee varmistaa tasa-arvoinen tapa tulla hyväksiluetuiksi jatko-opintopaikkaa haettaessa. Opiskelijalla tulee olla oikeus osoittaa osaamistaan myös niissä oppiaineissa, jotka eivät jo ole  – tai tule olemaan –  osana ylioppilastutkintoa.

  •  Korkeakouluyhteistyövelvoitteen määrittely molempia osapuolia sitovaksi alueelliset erot huomioiden

Yhteistyön tulee olla mahdollista kaikissa lukiossa opetettavissa oppiaineissa – myös taide- ja taitoaineissa, joiden korkeakouluopetusta järjestetään vain harvojen yliopistojen yhteydessä.

  • Ylioppilaskokeen aineiston valmistelu ja arviointi

Mikäli yo-koe sisältää aineistoa, joka kuuluu esim. taide- ja taitoaineiden oppisisältöihin, tulee kokeen laadinnassa ja arvioinnissa olla mukana k.o. oppiaineen ammattilainen.

  • Taideaineiden perusopetuksen päättöarvioinnin huomioiminen tasavertaisesti lukioon haettaessa

Lukioon pyrittäessä tulee jatkossa huomioida kaikkien perusopetuksen päättötodistuksessa olevien oppiaineiden arvosanat keskiarvoa laskettaessa. Tämä on kirjattava uudistusta tukevaan muuhun lainsäädäntöön.