| |

Lausuntomme esitykseen uudesta lukiolaista

”Lukiouudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.”

OKM:n kärkihankekokonaisuuteen kuuluvasta uudistuksesta lisää täällä: http://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM046:00/2017

hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain   muuttamisesta asiaan annoimme lausunnon: Kuvataideopettajat ry lausunto #uusilukio 2018

LAUSUNTOMME KESKEINEN SISÄLTÖ ON:

  •  Aineryhmän nimi tulee muuttaa taide- ja taitoaineet  perusopetuksen mallin mukaisesti

Sama nimi kuin peruskoulussa

  • Lukiodiplomien aseman vakiinnuttaminen ja vahvistaminen tulee olla mahdollista uuden lukiolain puitteissa.

Lukiouudistuksella halutaan varmistaa laaja yleissivistys ja jatko opintovalmiudet. Siksi taide- ja taitoaineissa suoritetuille lukio-opinnoille ja lukiodiplomeille tulee varmistaa tasa-arvoinen tapa tulla hyväksiluetuiksi jatko-opintopaikkaa haettaessa. Opiskelijalla tulee olla oikeus osoittaa osaamistaan myös niissä oppiaineissa, jotka eivät jo ole  – tai tule olemaan –  osana ylioppilastutkintoa.

  •  Korkeakouluyhteistyövelvoitteen määrittely molempia osapuolia sitovaksi alueelliset erot huomioiden

Yhteistyön tulee olla mahdollista kaikissa lukiossa opetettavissa oppiaineissa – myös taide- ja taitoaineissa, joiden korkeakouluopetusta järjestetään vain harvojen yliopistojen yhteydessä.

  • Ylioppilaskokeen aineiston valmistelu ja arviointi

Mikäli yo-koe sisältää aineistoa, joka kuuluu esim. taide- ja taitoaineiden oppisisältöihin, tulee kokeen laadinnassa ja arvioinnissa olla mukana k.o. oppiaineen ammattilainen.

  • Taideaineiden perusopetuksen päättöarvioinnin huomioiminen tasavertaisesti lukioon haettaessa

Lukioon pyrittäessä tulee jatkossa huomioida kaikkien perusopetuksen päättötodistuksessa olevien oppiaineiden arvosanat keskiarvoa laskettaessa. Tämä on kirjattava uudistusta tukevaan muuhun lainsäädäntöön.

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia