| | | |

Terveiset POE:n seminaarista 16.-17.3.2018

OAJ järjesti keväisen pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston seminaarin 16.-17.3.2018 Pasilassa Akava-talossa. Paikalla Kuvataideopettajat ry:stä oli pj Anna Linna ja hallituksen jäsen Anni Halonen. Lisäksi Aineopettajaliittoa edusti liiton hallituksessa Kuvataideopettajia edustava  Kristiina Tikkala.

OAJ tavoittelee oppivelvollisuuden pidentäminen sen alku- ja loppupäästä

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoi aluksi sopimusneuvotteluiden kulusta, jonka lopputuloksena saatiin 2-vuotinen työehtosopimus, jossa on 1,6% korotus vuositasolla. Lisäksi sopimukseen kirjattiin uusina asioina isyyspäivien määrän nousu kuudesta kahteentoista sekä mahdollisuus hoitaa alle 12-vuotiaan sairasta lasta kotona. Pitkän tähtäimen suunnitelmana OAJ:lla on palkkojen nosto, vaikka tässä tilanteessa merkittävää nousua ei saatu. Ammatillinen puoli siirtyy kokonaistyöaikaan, mutta peruskoulupuolen sopimuksissa tästä ei vielä neuvoteltu.

Tuleviin eduskuntavaaleihin OAJ lähtee  tavoitteenaaan oppivelvollisuuden pidentäminen sen alku- ja loppupäästä. Taustalla on halu lisätä varhaiskasvatusta ja tasata perhetaustojen tuomia eroja. Ikäluokasta 22% ei osallistu varhaiskasvatukseen lainkaan ja tähän halutaan muutosta. Ehdotuksen mukaan varhaiskasvatus alkaisi jo 5-vuotiaana. Lapsen koulunaloitusikään ehdotetaan muutoksia siten, että koulutien aloitus olisi joustavampi jolloin varhaiskasvatus ja esiopetus muodostaisivat yhdessä kokonaisuuden. OAJ ehdottaa myös oppivelvollisuusiän nostamista 19 ikävuoteen tai kun 2. asteen tutkinto on suoritettu.

Jos vuosityöaikasysteemiin mennään, on hyvä tehdä myös kuvataiteen osalta näkyväksi kaikki sellainen työ, mitä muiden aineiden opettajat eivät tee tai jotka eroavat muiden tehtävistä

OAJ:n Jaakko Salo puhui seminaarissa opettajan työn muutoksesta. Työ on muuttunut niin oppilaiden moninaisuuden lisääntymisen seurauksena kuin opetussuunnitelmien muutosten mukana. Oppiminen on muuttunut yksilöllisemmäksi ja opetus eriyttävämmäksi.

Arvioinnin työmäärä on lisääntynyt, kun osaamisen lisäksi arvioidaan myös työskentelyä ja oppimista käyttäen monipuolisia arviointimenetelmiä. Tämän lisäksi myös yhteistyö sekä opettajien että moniammatillisten ryhmien kesken lisääntyy. Samaan aikaan palkkausperusteena oleva kontaktiopetus vähenee.

Salo esitteli vuosityöaikamallia, joka tekee kaiken työn näkyväksi. Mallissa kaikki työ tulee palkanmaksun perusteeksi.

Ilmiöpohjainen oppiminen on hyvin samankaltaista kuin kuvataiteen oppiminen

Yhtenä puheenvuoron aiheena oli ilmiöoppiminen. Miten saada toteutettua opetussuunnitelman mukainen ilmiöpohjainen kokonaisuus niin, että se todella palvelee oppimista eikä ole kohtuuton taakka opettajille.

Ilmiöopetuksen eteneminen oli purettu seuraaviin vaiheisiin:

 • Virittäytyminen käsiteltävään aiheeseen, mielenkiinnon herättäminen. Asiantuntija koulussa, toiminnalliset tehtävät, videon katsominen, kokemuksellisuus jne. Oppilaiden motivointi. Virittäytymisen voi tehdä vähän etukäteen esim. edeltävällä viikolla
 • Käsitteellistäminen
 • Mitkä kysymykset ovat tärkeitä? Tutkiminen ja taustoitus. Oppilaiden tietojen alkukartoitus
 • Toiminta
 • Tutkiva oppiminen, yhteistoiminnalliset tavat työskennellä, tiedon jakaminen, konkreettinen tekeminen
 • Yhteenveto
 • Tuotos, jonka avulla prosessi puretaan. Powerpoint, paneelikeskustelu, raportti, taidenäyttely, esitys, esittelytilaisuus…
 • Teko
 • Tiedon hyödyntäminen, jakaminen eteenpäin. Vanhempien, paikallisen yhteisön tms. osallistamine

Sopiiko draama opetustyyliini ja osaanko heittäytyä, olla leikkisä? 

Draamapedagogiikkaa seminaarissa esitteli musiikin ja luokanopettaja Perttu Leskinen. Hän kertoi esimerkkejä draaman ja leikin keinoista eri asioiden oppimisen apuna. Leikit voivat olla spontaaneja, opetettavasta asiasta syntyneitä tai suunniteltuja. Leikki ja draama toimivat sopivana mausteena muiden menetelmien rinnalla. Draama toimii motivoivana, osallistavana ja muistamista helpottavana tapana tuoda erilaisia sisältöjä oppilaiden käsiteltäväksi. Draamakasvatuksen haasteina on opettajan kyky heittäytyä.

Lisää täältä:

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/9885/URN_NBN_fi_jyu-200750.pdf?sequence=1

https://yle.fi/uutiset/3-5317649

Anni Halonen Kuvataideopettajien edustajaksi POE:en elokuusta alkaen

Kuvataideopettajien POE:n edustajaksi valittiin Anni Halonen, hän aloittaa tehtävässä ensi syksynä.

Anni toteaa tehtävän sisällöstä: ”Teemme yhteistyötä Koulujen musiikinopettajat ry:n kanssa samassa poolissa. Taide- ja taitoaineiden opettajien ryhmässä vaikuttamistyön listalla on mm. seuraavat asiat:

 • Taito- ja taideaineiden työllisyystilanne
 • Tuntimäärät ja valinnaisuus
 • Uuden OPS:n tuomat haasteet – Miten valinnat jakautuvat, muodostuuko ryhmiä?
 • Uusi lukiolaki
 • Lukiodiplomien aseman vahvistaminen.”

 

Artikkelin kuvituskuva: Anni Halonen

Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa

Samankaltaisia kirjoituksia