Kuvataideopetus tänään

Peruskoulun ja lukion kuvataideopetuksen (ent. kuvaamataito) lähtökohtana on koko visuaalinen kulttuuri, jonka keskellä me kaikki elämme: kuvataide, visuaalinen media ja ympäristö.

Kuvataidetta opiskellaan kuvia tekemällä, kokemalla ja pohtimalla kuvien sisältöä ja rakennetta. Eri kouluasteilla oppilaat piirtävät, maalaavat, tekevät grafiikkaa ja keramiikkaa. He muotoilevat, veistävät ja rakentavat kolmiulotteisia teoksia erilaisista materiaaleista, valokuvaavat, videoivat ja käsittelevät kuvia digitaalisesti. He tarkastelevat ja analysoivat taidekuvia ja median välittämiä kuvia. Ympäristön havainnointi, mielikuvituksen käyttö, ideointi ja luonnostelu ovat tärkeä osa oppimista.

Kuvia tekemällä oppilas työstää ja taltioi itselleen merkityksellisiä asioita. Kuvataiteen tunneilla oppilas pohtii ja perustelee omia näkökulmiaan ja arvostuksiaan. Tekemällä itse hän antaa ajatuksille muodon, tekee aineettomasta aineellista, konkreettista ja käsiteltävää. Kuvataideopetus tukee lapsen ja nuoren tasapainoista kehitystä kun erilaiset tunteet voivat saada visuaalisen muodon.

Mediakulttuurissa maailma näyttäytyy meille kuvina ja kuvan, äänen ja sanan yhdistelminä. Siksi visuaalinen media painottuu kuvataideopetuksessa aikaisempaa enemmän. Kuvataiteen tunneilla oppilaat analysoivat ja arvioivat median kuvaviestejä ja tekevät itse videoita, kuvaavat ja käsittelevät kuvia digitaalisesti. Näin oppilaasta voi kasvaa aktiivinen ja kriittinen median käyttäjä, tuottaja ja kuluttaja.

Kuvataidetunneilla opiskellaan myös ympäristönsuunnittelun, arkkitehtuurin ja muotoilun perusteita. Ympäristön esteettinen ja eettinen arviointi on tärkeää, kun tavoitteena pidetään aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista. Kuvataideopetuksessa ovat myös aina läsnä taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin historia ja nykyisyys. Kuvataidetunneilla kasvaa tulevaisuuden kulttuurinen pääoma: ihmisen on hyvä tuntea omat juurensa ja ymmärtää toisten, myös itselle vieraiden, kulttuurien arvo.

Kuvataide on yleissivistävä oppiaine. Se antaa oppilaille matkaevääksi tulevaisuuteen monia tietämisen, tuntemisen, ajattelemisen ja ilmaisemisen kieliä. Näitä tietoja, taitoja ja ymmärrystä tarvitaan paitsi konkreettisesti monissa ammateissa, myös globaalin maailman luovuustaloudessa ja kulttuuriteollisuudessa